Privacy Statement

Privacy Statement Julikids Kinderopvang
Dit is het privacy statement van Julikids Kinderopvang, gevestigd te Waddinxveen aan de Kuyperhoeve 9,
2743 JM, hierna te noemen: Julikids Kinderopvang met als website: www.julikids.nl
Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan
ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of het contactformulier op onze website. Wij
hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data
overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Julikids Kinderopvang is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten
aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind. Dit houdt in
dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij
zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy
statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.
Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
Ouders:
● Naam en voorletters
● Adresgegevens
● Telefoon (vast, mobiel, werk)
● Whatsapp verkeer
● Email
● BSN
● Geboortedatum
● Bankrekeningnummer
● Jaaropgave kinderopvang
Kind:
● Naam en voorletters
● Adresgegevens
● BSN
● Geboortedatum
● Kindvolgsysteem PeuterPlusPlan
● Berichten via WhatsApp met foto’s van uw kind
● Facebook indien toestemming is verleend (foto’s zonder gezichtjes in beeld)
1
Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1
sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt
deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet
door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.
Wij verwerken uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind voor de volgende doelen:
● Uw aanvraag of inschrijving voor opvang af te handelen
● Bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en
ontwikkeling van het kind
● Het BSN-nummer van de ouders en het kind zal worden gebruikt om aan de belastingdienst de
afgenomen uren en kosten door te geven ter controle van de kinderopvangtoeslag
● Facturering van kinderopvang en afhandeling van een betaling
● Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
● U te kunnen bellen of e-mailen ter uitvoering van onze dienstverlening
● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
● U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
● Om onze verdere diensten aan u te verlenen
● Ter uitvoering van toetsing en inspectie: denk aan een GGD-inspecteur, interne- en externe
auditoren en de accountant
Wij bewaren uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.
Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind delen met derden als dit
verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een
gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties
verstrekken wij uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind alleen aan andere derden met
uw nadrukkelijke toestemming.
Commerciële doeleinden
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor
uitdrukkelijk toestemming geeft.
2
Uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw kind kunnen worden gebruikt voor
marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dat kader
geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u of uw kind herleidbaar.
Beveiligde SSL verbinding
Voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn privacygevoelige delen van de website van
Julikids Kinderopvang en de e-mailberichten van en naar Julikids Kinderopvang beveiligd met een SSL
(Secure Socket Layer) certificaat. Dankzij SSL worden alle persoonlijke gegevens versleuteld en dus
onleesbaar voor derden over het internet verstuurd. Een ander groot voordeel van dit SSL certificaat is dat
er wordt gecontroleerd of de verbinding tussen uw browser en onze server niet onderweg wordt omgeleid
naar bijvoorbeeld een server die in handen is van criminelen. Wanneer dit het geval lijkt te zijn, zal de SSLbeveiliging via uw browser een waarschuwing geven dat het SSL-certificaat van onze website die u
probeert te benaderen niet toebehoort aan de server die daadwerkelijk bezocht wordt.
Een SSL-verbinding is te herkennen aan de url in de webbrowser, die begint met https in plaats van http
en wordt automatisch geactiveerd op onze pagina’s.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van uw browser verwijderen.
Wij maken gebruik van de volgende cookies:
● Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit
zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande
toestemming van u nodig hebben.
● Tracking Cookies: wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden.
● Session Cookies zijn tijdelijke cookies die te zien zijn in het cookie-bestand van uw browser totdat
u de site verlaat.
● Enkele cookies worden geplaatst voor analytische doeleinden en voor het tonen van Google Maps.
Dit zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst maar
door derde partijen(zoals Google). Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor
nemen, Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw
browser. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de consumentenbond.
3
Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens
van uw kind. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens en
de persoonsgegevens van uw kind of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind sturen naar info@julikids.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
4
Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact met ons op via info@julikids.nl

Schuiven naar boven